Etický kódex neinvestičného fondu

 • Neinvestičný fond  vykonáva svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a štatútom neinvestičného fondu. 
 • Neinvestičný fond  nevykonáva činnosť a ani nepodporuje jednotlivcov vykonávajúcich činnosti, ktoré by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali výrazne negatívne účinky na životné prostredie. 
 • Žiadny člen neinvestičného fondu nesmie svojim konaním poškodzovať dobré meno neinvestičného fondu. 
 • Neinvestičný fond je nestranný vo vzťahu k politickým stranám.
 • Neinvestičný fond je nestranný vo vzťahu k cirkvám, náboženským smerom a sektám.
 • Neinvestičný fond propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom. 
 • Členovia správnych a výkonných orgánov neinvestičného fondu musia predchádzať konfliktu záujmov a v prípade, ak sa do tejto situácie dostanú, musia informovať o tom ostatných členov orgánov a musia vynaložiť maximálne úsilie na odstránenie konfliktu.
 • Neinvestičný fond hospodári s finančnými prostriedkami a darmi hospodárne a transparentne. 
 • Neinvestičný fond chráni osobné údaje svojich donorov. Nezverejňuje a neposkytuje tretím stranám ich osobné údaje. 
 • Neinvestičný fond dbá na to, aby sa rozhodovanie o grantovej podpore riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami a to na základe vopred zverejnenej výzvy pre konkrétne obdobie. 
 • Neinvestičný fond uplatňuje rovnosť príležitostí pre všetkých záujemcov o grantovú podporu a poskytujeme im včasné a presné informácie. 
 • Neinvestičný fond  dbá na to, aby rozhodovanie o grantovej podpore bolo nestranné a nedochádzalo pri ňom ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu zo strany hodnotiteľov. 
 • Neinvestičný fond s prijímateľmi podpory uzatvára zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, plní si svoje záväzky a očakáva zmluvné plnenie záväzkov zo strany prijímateľov grantovej podpory. 
 • Neinvestičný fond sa snaží minimalizovať nadbytočné a nezmyselné administratívne požiadavky na žiadateľov alebo prijímateľov grantovej podpory, no trvá na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pravdivé a merateľné reportovanie použitých prostriedkov a dosiahnutých výsledkov. 
 • Neinvestičný fond dbá na kontrolu riadneho využitia poskytnutej grantovej podpory v súlade so zmluvou. 
 • Neinvestičný fond dbá na ochranu informácií o osobných údajoch žiadateľov, ktoré sú uvedené v žiadostiach o grantovú podporu.
TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia