Grantový program

Grantové programy

 

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

Výsledky sú známe.


Odborná hodnotiaca komisia posúdila a správna rada odsúhlasila úspešných žiadateľov, ktorým bude prerozdelených 20 000 €.
Ďakujeme všetkým záujemcom za zaslanie ich žiadostí.

Grantové programy

Víziou tohto grantového programu je motivovať všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov, aby na sebe komplexne pracovali, podporovali svoj osobnostný a profesijný rast a zároveň svoje nadobudnuté vedomosti a znalosti zdieľali so svojou komunitou.  

 

CIEĽOVÉ SKUPINY – pre koho je grantový program určený? 

Do grantového programu Záleží nám na tvojom rozvoji sa môžu prihlásiť všetci pedagogickí a odborní zamestnanci stredných škôl, gymnázií a základných škôl, bez ohľadu na lokalitu a zriaďovateľa, na území Slovenskej republiky.

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY PROGRAMU

Individuálny prístup  /žiadateľ si nastaví obsah, aktivity, ciele podľa vlastných preferencií a potrieb/
Komplexnosť  /žiadateľ sa má rozvíjať nielen profesijne, ale aj osobnostne a následne má svoje nadobudnuté znalosti a zručnosti odovzdávať komunite, okoliu/
Dôraz na rozvoj  /ide o prekonávanie komfortnej zóny a osobnostných hraníc žiadateľa/

 

AKO TO FUNGUJE?

Žiadateľ si sám stanovuje ciele, ktoré musí po dobu realizácie svojho projektového zámeru napĺňať. 
Tie si stanovuje v troch oblastiachProfesijný rozvoj, Osobnostný rozvoj, Podpora komunity.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA 

Grantový program je výberovým programom. Žiadateľov o grant posudzuje odborná hodnotiaca komisia menovaná správnou radou n.f..
Žiadatelia budú posudzovaní na základe zaslania projektového zámeru a povinných príloh.   

 

FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

Na podporu najkvalitnejších projektových zámerov napĺňajúcich kritériá výzvy bude v rámci grantového programu prerozdelená celková suma 20 000 EUR.
Na jeden projektový zámer je možné žiadať grant vo výške minimálne 1 000 € a maximálne 4 000 €.
Zároveň je možné získať motivačný grant vo výške 20 % z výšky poskytnutého grantu.

 

AKO VYZERÁ PROJEKTOVÝ ZÁMER 

Projektový zámer je potrebné predložiť výlučne v elektronickej podobe a to zaslaním na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

Projektový zámer musí obsahovať nasledovné časti:

 • informácie o predkladateľovi;
 • súhrnné informácie o projektovom zámere, vrátane míľnikov;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Profesijný rozvoj;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Osobnostný rozvoj;
 • ciele, aktivity, merateľné výsledky, časový harmonogram v oblasti Podpora komunity;
 • rozpočet projektového zámeru so zdôvodnením jednotlivých položiek rozpočtu;
 • žiadosť o motivačný grant.

Prílohy projektového zámeru, ktoré sú jeho nutnou súčasťou, tvoria:

 • motivačný list;
 • písomný súhlas riaditeľa školy k projektovému zámeru predloženému v grantovom programe a k jeho realizácii;
 • súhlas so spracovaním osobných údajov;
 • čestné prehlásenie, že žiadateľ nie je zapojený do podobnej podpornej schémy/grantového programu a že na aktivity uvedené v projektovom zámere mu neboli poskytnuté finančné prostriedky už z iného zdroja. 

Prílohy na stiahnutie sú uverejnené nižšie. 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

Grantový program sa otvára 18.9.2020.
Uzávierka prijímania projektových zámerov je 31.10.2020, do tohto dátumu do 23:59 hod. musia byť projektové zámery vo finálnej podobe elektronicky odoslané na e-mailovú adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené po 1.12.2020 na webstránke www.tdps.sk, zároveň budú všetci žiadatelia informovaní o výsledku e-mailom.
Aktivity projektového zámeru je možné plánovať od 1.1.2021 do max. 31.12.2021.

 

KONZULTÁCIE 

Bližšie informácie a pomoc pri tvorbe projektových zámerov Vám radi poskytneme mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.  alebo telefonicky na tel. čísle 0944 182 531. 
Konzultácie projektových zámerov nie sú povinné.

 

FAQ

Mnohé odpovede na Vaše otázky nájdete v sekcii FAQ. Pred kontaktovaním TDPS,n.f. Vám odporúčame si ich preštudovať. 

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia

TDPS, n.f. je zapísaný v Registri neinvestičných fondov vedenom Okresným úradom Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy, pod reg. č. VVS/82/NF