Ochrana osobných údajov

Poskytnutie informácií o spracovaní osobných údajov

Prevádzkovateľ: neziskový fond Teacher Development Program Slovakia, n.f., v skratke TDPS, n.f. so sídlom Jarná 1163/9, Košice 040 01, IČO: 52 716 805

Podľa Nariadenia európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) Vám poskytujeme informácie týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov: 

Prevádzkovateľ spracúva nasledovné kategórie Vašich osobných údajov:

 • Meno a priezvisko
 • Dátum narodenia, rodné číslo
 • Bydlisko / trvalý alebo prechodný pobyt
 • Telefónne číslo
 • Emailová adresa
 • Číslo dokladu totožnosti
 • Číslo bankového účtu 

Zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú:

Spravidla priamo od Vás ako dotknutej osoby, tým že tieto Vaše údaje vyplníte prostredníctvom internetovej stránky, z Vašich dokladov totožnosti predložených pri uzatvorení zmluvy, prípadne môžu pochádzať aj od príslušných orgánov verejnej správy, verejnoprávnych inštitúcií, alebo z verejne prístupných informácií na internete.

Účel spracovania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje členov svojich orgánov, zamestnancov a iných osôb pôsobiacich u Prevádzkovateľa za účelom zabezpečenia činnosti Prevádzkovateľa, plnenia jeho poslania, výkonu zamestnávateľských práv a povinností podľa Zákonníka práce a za účelom plnenia zákonných povinností voči príslušným orgánom a iným verejnoprávnym inštitúciám – daňový úrad, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne. 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje predkladateľov projektových zámerov, príjemcov ním poskytovaných finančných prostriedkov, hodnotiteľov, sponzorov, podporovateľov a poskytovateľov finančných prostriedkov za účelom zabezpečenia svojho hlavného predmetu činnosti – poskytovania podpory učiteľom pre účel ich ďalšieho rozvoja. 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje iných osôb – zmluvných partnerov, dodávateľov služieb, ich štatutárov, zamestnancov alebo iných spolupracujúcich osôb za účelom plnenia zmluvných povinností na základe uzatvorených zmlúv, zabezpečenia vedenia účtovníctva, plnenia zákonných povinností voči príslušným orgánom. 

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na marketingové účely, najmä na prezentáciu úspešne zrealizovaných projektov a príjemcov poskytnutých finančných prostriedkov. 

Právny základ spracovania osobných údajov:

 • vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (predkladatelia projektových zámerov, záujemcovia o informácie);
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvných povinností, ktorých zmluvnou stranou je dotknutá osoba;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinnosti Prevádzkovateľa podľa príslušných právnych predpisov, najmä predpisov v oblasti účtovníctva, daňového práva, pracovného práva, práva sociálneho zabezpečenia;
 • spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo Tretej strany, napríklad vzhľadom na potrebu uplatnenia právnych nárokov;
 • písomný súhlas dotknutej osoby, ak nie je možné osobné údaje spracúvať na základe iného z vyššie uvedených právnych základov. 

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje sú uchovávané pokiaľ trvá právny základ ich spracúvania (trvanie uzatvorenej zmluvy, následné uchovávanie písomností po skončení trvania zmluvy po dobu vyplývajúcu z príslušných právnych predpisov). Po odpadnutí právneho základu sú bezodkladne vymazávané odstránením príslušných údajov z informačných systémov. 

Okruh príjemcov osobných údajov:

 • Prevádzkovateľ môže poskytovať osobné údaje príslušným orgánom verejnej správy, verejnoprávnym inštitúciám, externým spolupracovníkom, audítorom, advokátom a podobným osobám v súvislosti s plnením zákonných povinností alebo uplatňovaním právnych nárokov. Prevádzkovateľ môže používať osobné údaje v primeranom rozsahu na účely marketingu, pokiaľ to nie je v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb.
 • Prevádzkovateľ môže zverejňovať osobné údaje o príjemcoch ním poskytnutých finančných prostriedkov v rozsahu meno a priezvisko v rámci prezentácie úspešne zrealizovaných projektov, ktoré financuje. 

Poučenie o právach dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov: 

 • Ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ku ktorému došlo na základe udeleného súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu sa uskutoční v tej istej forme ako jeho poskytnutie, t.j. písomne s vlastnoručným podpisom dotknutej osoby.  
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom a potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
 • Dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa, aby bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje alebo doplnil neúplné osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak o to oprávnená osoba požiada, Prevádzkovateľ ju informuje o tom, že vykonal opravu a že oprava osobných údajov bola oznámená príjemcom, ktorým poskytol osobné údaje. 
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, najmä ak odvolala svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Dotknutá osoba berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nie je povinný vyhovieť žiadosti o výmaz jej osobných údajov, ak sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali, ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa, alebo na účel archivácie, vedecké alebo štatistické účely, alebo na uplatnenie právnych nárokov Prevádzkovateľom.
 • Dotknutá osoba má právo na informáciu o tom, že jej osobné údaje budú ďalej spracúvané na iný účel než ten, na ktorý boli pôvodne získané. 
 • Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba namieta ich správnosť alebo nezákonnosť ich spracovania Prevádzkovateľom, alebo ak ich dotknutá osoba potrebuje na uplatnenie právneho nároku. 
 • Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to možné. 
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov z dôvodu ochrany oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ak neprevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby. 
 • Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. 
 • Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov. Vzor návrhu je uverejnený na stránke úradu. 
 • Dotknutá osoba má právo na poskytnutie informácií o tom, aké opatrenia prijal Prevádzkovateľ na základe jej žiadosti týkajúcej sa ochrany osobných údajov, v lehote do jedného mesiaca od prijatia žiadosti. Ak na základe žiadosti nebudú prijaté opatrenia, je Prevádzkovateľ povinný do jedného mesiaca od prijatia žiadosti informovať sťažovateľa o dôvodoch nekonania a o možnosti obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov. 

Svoj súhlas so spracovaním týchto údajov môžete u Prevádzkovateľa kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu prevádzkovateľa Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..  

TDPS_zakladne_RGB_obratene.png

Teacher Development
Program Slovakia, n. f.
v skratke TDPS, n. f.
Jarná 1163/9, 040 01 Košice

IČO: 52716805
DIČ: 2121151472

0944 182 531
0944 163 341

2019 © TDPS, n. f.

Created by canalmedia